Arborétum - zelené srdce Hrádku

 

Pod týmto názvom sme v priestoroch arboréta a jeho okolí dňa 22.10.2008 uskutočnili podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo zlepšiť nepriaznivú situáciu s ochranou, údržbou a prezentáciou kultúrneho a prírodného dedičstva hrádockého arboréta. Súčasťou spomínaného podujatia bolo usporiadanie brigády na území arboréta, zrealizovanie ankety s obyvateľmi a návštevníkmi Liptovského Hrádku a vydanie krátkej brožúrky o hodnotách tohto unikátneho areálu. Do aktivity boli zapojené viaceré organizácie - Komunitná nadácia Liptova, Stredná odborná škola lesnícka, Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, stredné, základné i materské školy taktiež z Liptovského Hrádku. Rôznymi formami pomoci prispeli aj CVČ Lienka a hotel Smrek z Liptovského Hrádku.

Podujatie bolo súčasťou projektu „Animácia Euroobčianstva v miestnej a regionálnej kultúre“, ktorého hlavným realizátorom je Národné osvetové centrum v Bratislave a ktorý bol podporený z finančných zdrojov Európskej komisie.

Nakoľko spomínané spoločné podujatie bolo veľmi pozitívne prijaté všetkými zúčastnenými a sme si vedomí toho, že na zlepšenie situácie v hrádockom arboréte je potrebné ešte veľké množstvo podobných aktivít chceme v našom úsilí smerom k arborétu pokračovať.

 

 

Ďalším krokom, ktorý sme zrealizovali v roku 2009ť a na ktorý sme získali finančné prostriedky prostredníctvom zamestnaneckého programu spoločnosti T-mobile je projekt, v rámci ktorého sme vytvorili tzv. interpretačný alebo inými slovami náučný chodník na území arboréta. S využitím moderných metód interpretácie kultúrneho a prírodného dedičstva sme zrozumiteľnou a „zábavnou“ formou sprístupnili obyvateľom a návštevníkom Liptovského Hrádku hodnoty tohto unikátneho miesta – nachádzajúceho sa v centre Hrádku.

Cez interpretačné tabule a tabuľky sa chceme pokúsiť vytvoriť vzťah a získať úctu najmä mladej generácie k spoločnému dielu človeka a prírody a získať si ich srdcia pre jeho aktívnu ochranu a údržbu. Preto aj názov projektu „Arborétum – zelené srdce Hrádku“.

 

Slávnostné otvorenie náučného chodníka sa konalo 12.októbra 2009 za účasti mnohých významných hostí.

 

Hlavným projektovým partnerom bola Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku.