| Hlavná stránka | English version |

Naše projekty

Poslaním Národného Trustu Slovenska n. o. (ďalej len NTS) je podpora udržateľnej ochrany, využitia historických objektov a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva pre blaho občanov Slovenska a zlepšovanie jeho obrazu v zahraničí.

Vznikom organizácie sme nadviazali na činnosť a tradíciu už existujúcich národných trustov a organizácií podobného zamerania v rôznych krajinách sveta (Veľká Británia, USA, Japonsko a i.). Národné trusty patria medzi najvýznamnejšie neziskové organizácie v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva na Zemi.

Za výrazné úspechy v jednotlivých rokoch od vzniku našej organizácie pokladáme:

Rok 1996
 • získanie prvých 25 členov a vydanie prvého čísla časopisu Informačné listy NTS neskôr OKNO
 • NTS získal prvý vecný dar - rozsiahlu celoživotnú fotografická zbierku významného slovenského fotografa a pedagóga Ladislava Noela
Rok 1997
 • účasť NTS na festivale Keltské dni na Slovensku a pri tejto príležitosti usporiadanie prednášok o priemyselnom dedičstve
 • NTS získal do svojho majetku  technickú pamiatku - železiareň Františkova huta  na Orave
Rok 1998
 • rekonštrukcia drevenice č.101 v obci Podbiel (obec vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry) a jej následné využitie ako Turistického informačného centra Hornej Oravy
 • komplexná obnova váhadlovej studne pred budovou Informačného centra v Podbieli
 • uskutočnenie série prednášok o historickom prostredí a jeho využívaní najmä ako produktu cestovného ruchu v obci Podbiel a v meste Spišské Podhradie
Rok 1999
 • zorganizovanie medzinárodného seminára na tému "Železiareň Františkova huta"
 • aktívna spolupráca pri založení Európskej siete národných organizácií pre kultúrne a prírodné dedičstvo (European Network of National Heritage Organisations - ENNHO)
 • úspešná asistencia vlastníkovi pri problematickom predaji stavebnej kultúrnej pamiatky v Trnave
Rok 2000
 • realizácia 1-ročného projektu revitalizácie turistického potenciálu mikroregiónu Podbiel-Nižná-Oravský Biely Potok
 • účasť v tíme hlavných riešiteľov dokumentu Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR
Rok 2001
 • zostavenie dokumentu Stratégie udržateľnej ochrany a využitia nehnuteľných historických objektov
 • iniciovanie vzniku a pracovných stretnutí platformy MNO DOMOVINA - fóra pre kultúrne dedičstvo
 • prezentácia problematiky kultúrneho dedičstva na Slovensku z pohľadu MNO na pôde Výboru pre kultúru Európskeho parlamentu v Bruseli
 • iniciovanie vzniku Výboru pre priemyselné dedičstvo pri NTS s 12-timi zakladajúcimi členmi
 • koordinácia účasti MNO v oblasti kultúrneho dedičstva na výstave Nostalgia expo 2001
Rok 2002
 • koordinácia pri zostavení Národnej správy o kultúrnej politike SR pod gesciou MK SR
 • zorganizovanie medzinárodného seminára Rekreačné vzdelávanie - interpretácia a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva v spolupráci s Interpret Europe - medzinárodnou sieťou interpretov kultúrneho a prírodného dedičstva a s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
 • realizácia výchovno-vzdelávacieho projektu Nenechajme schátrať, čo nám ešte zostalo v spolupráci s Centrom pre európsku politiku - séria seminárov a školení v Spišskej Kapitule, Kremnici a Trnave
 • koordinácia a podpora účasti MNO voblasti kultúrneho dedičstva na výstave Nostalgia expo 2002 a zorganizovanie Dňa MNO
 • nadobudnutie novej nehnuteľnosti - ľudového domu v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici
Rok 2003
 • presun a správa sekretariátu ENNHO (Európska sieť národných organizácií pre kultúrne a prírodné dedičstvo) z Londýna do kancelárie NTS
 • zorganizovanie seminárov s názvom "Historické prostredie - kapitál regionálneho rozvoja" v Kremnici a Levoči pre samosprávu a MNO
 • účasť na  výročnej 10. medzinárodnej konferencii národných trustov v Edinburghu,Škótsko
 • zorganizovanie spoločnej medzinárodnej konferencie siete ENNHO a ECOVAST (Európska rada pre dedinu a malé mestá) v Slovinsku
 • rekonštrukcia objektu ľudového domu v Bartošovej Lehôtke
Rok 2004
 • zrealizovanie a koordinovanie tzv. Európskeho výmenného programu " Starý pôvod - nové využitie" (podujatia sa konalo v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva)
 • účasť na slávnostnom otvorení sekretariátu Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami v Alexandrii v Egypte
 • účasť na oslavách 40. výročia založenia paneurópskej federácie mimovládnych organizácií pre kultúrne dedičstvo - Europa Nostra v Strassbourgu
Rok 2005
 • účasť na  výročnej 11. medzinárodnej konferencii národných trustov vo Washingtone DC v USA
 • realizácia II. Európskeho výmenného programu v Litve a Lotyšsku
 • rekonštrukcia ľudového domu v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici
 • NT n.o. sa stal koordinátorom národnej siete Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami
Rok 2006
 • zorganizovanie prednášky "Historické parky a záhrady Londýna" pána Ian Kennawaya - viceprezidenta organizácie London Parks & Gardens Trust z Londýna, UK. Prednáška bolo pripravená v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR.
 • práca na projekte "Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu" v spolupráci sNadáciou -            Centrum súčasného umenia
 • realizácie III. Európskeho výmenného programu v Dubline v Írsku
 • vznik pracovnej skupiny NT n.o. - Priatelia historických parkov a záhrad
 • úspešná nominácia historického parku v Lednických Rovniach na zoznam 100
 • najohrozenejších pamiatok na svete, ktorý vedie Svetový fond pamiatok so sídlom v
  New Yorku
Rok 2007
 • zrealizovanie a koordinovanie tzv. Víkendu historických parkov a záhrad Bratislavy
 • realizácia medzinárodného seminára "Manažment a interpretácia historických parkov a záhrad s dôrazom na zapojenie verejnosti"  za účasti odborníkov z Anglicka a Českej republiky
 • realizovanie podujatia "Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy" - I. ročník podujatia,
  ktorý bol pripravený a realizovaný s finančnou podporou Britskej ambasády v spolupráci
  s Hlavným mestom SR - Bratislava a Mestskou časťou - Bratislava - Staré Mesto a mnohými
  ďalšími významnými partnermi
 • usporadanie prednášky írskeho odborníka pána Johna Ducieho na tému Ochrana a využívanie historických parkov a záhrad Írska, podujatie sa konalo s podporou Írskej ambasády na Slovensku
 • účasť na  výročnej 12. medzinárodnej konferencii národných trustov v Dilí v Indii
 • presťahovanie kancelárie Národného Trustu n.o. do Liptovského Hrádku
Rok 2008
 • rekonštrukcia chrámu Bohyne Minervy v historickom prírodno-krajinárskom parku v Lednických Rovniach
 • realizácia II. Ročníka Víkendu historických parkov a záhrad Bratislavy a prednášky holandského experta pána Johana Carla Bierens de Haana o ochrane a využívaní historických parkov a záhrad Holandska na príklade kráľovskej záhrady paláca Het Loo pri Apeldoorne v Holandsku
 • vydanie sprievodcu po parku v Lednických Rovniach so zapojením mladej generácie žiakov z Lednických Rovní
 • usporiadanie seminára "Čo ste nevedeli o arabskej kultúre", ktorý sa konal v rámci medzinárodnej kampane 1001 akcií pre dialóg medzi kultúrami nadácie Anna Lindh
 • usporiadanie prvého osobného stretnutia Výkonnej rady medzinárodnej siete Národných Trustov a zrealizovanie medzinárodného seminára "Spolupráca štátu s mimovládnymi organizáciami:Modely Národných Trustov vo svete" v spolupráci s MK SR v rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu
 • Usporiadanie tzv. Večera novej vodnej kultúry v spolupráci s o.z. Ľudia a voda, Združením miest a obcí Slovenska a s podporou Hl. Mesta SR - Bratislava
 • realizácia projektu "Arborétum - zelené srdce Hrádku" - brigáda a vydanie brožúrky o prírodných a kultúrnych hodnotách hrádockého arboréta
Rok 2009
 • otvorenie náučného chodníka Arborétum - zelené srdce Hrádku v Liptovskom Hrádku
 • koordinácia slovenskej siete Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami
Rok 2010
 • účasť na medzinárodnom fóre Nadácie ALF v Barcelone (marec 2010)
 • aktívna účasť na správnej rade organizácie International National Trusts Organisation a seminári INTO Europe v Londýne (október 2010)
 • účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anna Lindh v Belgicku (november 2010)
Rok 2011
 • začatie spolupráce s mimovládnou organizáciou Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou pri príprave projektu "Centrum kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska" (január 2011)
 • aktívna účasť a prezentácia aktivít Národného Trustu n.o. na pôde slovenskej ambasády v Londýne počas tzv. Slovak day, ktorý bol organizovaný britsko česko-slovenskou spoločnosťou v Londýne (marec 2011)
 • príprava a realizácia III. Ročníka Víkendu historických parkov a záhrad Bratislavy, ktorého súčasťou bol aj medzinárodný seminár "Voda v urbanizovanom prostredí" (jún 2011)
 • slávnostné stretnutie a diskusia za okrúhlym stolom s princom Charlesom, kniežaťom Waleským v Clerence house v Londýne (jún 2011)
 • absolvovanie stáže v írskej organizácii The Hearth v Belfaste za účelom získania informácií o fungovaní tzv. revolvingového mechanizmu na záchranu historických budov
 • aktívna účasť na konferencii Bardkontakt 2011, ktorej hlavnou témou bola Voda a zeleň v historických centrách miest (august 2011)
 • účasť na konferencii Národných Trustov vo Victórii v Kanade ako aj účasť na stretnutí členov správnej rady organizácie INTO (október 2011)
 • účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anna Lindh v Krakowe (október 2011)
 • príprava medzinárodného pracovného stretnutia organizácií, ktoré pripravujú Víkendy parkov a záhrad v iných krajinách. Stretnutie bolo pripravené v spolupráci s Národním památkovým ústavem v Prahe a pánom Ianom Kennawayom (november 2011)
 • začiatok príprav IV. ročníka podujatia Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy


 © Národný Trust n.o.